Ikona telefonu 15 +48 609 771 009

Ikona mail 8 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl de en

Słownik pojęć spedycyjnych

Dla ułatwienia procesu komunikacji zachęcamy do zapoznania się ze słownikiem pojęć spedycyjnych, który ułatwi zrozumienie warunków umowy i zapisów w kontrakcie spedycyjnym.

 

AEO

Authorised Economic Operator Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13) (WKC) wprowadzona została do porządku prawnego Unii Europejskiej instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zgodnie z art. 5a ust. 1 WKC jeżeli zajdzie taka potrzeba, organy celne po zasięgnięciu opinii innych właściwych organów, przyznają, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 2, przedsiębiorcy mającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty status upoważnionego przedsiębiorcy. Stosownie do art. 5a ust. 1 akapit 2 i 3 WKC upoważniony przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w ust. 2, status upoważnionego przedsiębiorcy jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej. Biorąc za podstawę uznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz, o ile spełniono wymogi związane z konkretnym rodzajem uproszczenia przewidzianego w ustawodawstwie celnym Wspólnoty, organy celne upoważniają przedsiębiorcę do korzystania z tego uproszczenia. Szczegóły dotyczące kryteriów i procedury przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy określone zostały w przepisach art. 14a - 14x rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania WKC (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) (Rozporządzenie Wykonawcze), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64).
 

AGREX

pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

 

AGRIM

pozwolenie importowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

 

C

W przypadku towarów, których status wspólnotowy może być wykazany. Towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej.

 

CBTD

Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych z siedzibą w Izbie Celnej w Krakowie.

 

CELINA

system informatyczny polskiej służby celnej wspomagający obsługę zgłoszeń celnych w procedurach innych niż procedura tranzytu; System CELINA wspomaga pracę organów celnych nie tylko w zakresie obsługi zgłoszeń celnych. Od 1 maja 2004 r. jego funkcjonalność została rozszerzona. Oprócz obsługi zgłoszeń celnych jest on również wykorzystywany m.in. do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT, tj. deklaracji statystycznych dotyczących obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.
 

CITES

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) podpisana w Waszyngtonie w 1973r w trosce o zachowanie ginącej fauny i flory. Początkowo Konwencję Waszyngtońską podpisało 21 krajów. W 1989 r. do tego grona dołączyła Polska. Dziś Konwencję ratyfikowało około 140 państw. Głównym zadaniem, jakie stawiają sobie państwa, sygnatariusze tej Konwencji jest przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami i roślinami objętymi ochroną, a tym samym zachowanie ich przed wyginięciem. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej są reprezentowane przez rozporządzenia unijne, określające ograniczenia związane z obrotem gatunkami zagrożonymi wyginięciem zarówno z krajami trzecimi jak i krajami członkowskimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami import do kraju lub eksport do krajów niebędących członkami Unii zwierząt i roślin objętych Konwencją Waszyngtońskiej (CITES) jest dozwolony jedynie w określonych przypadkach i na podstawie odpowiednich dokumentów wymaganych rozporządzeniami unijnymi w zakresie przekraczania zewnętrznej granicy Unii. Kontrola zarówno okazów jak i dokumentów w takich przypadkach może się odbywać jedynie podczas granicznej kontroli celnej.
 

CVED

Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu.

 

CŁO

forma podatku, nakładanego przez państwo na towary przywożone z zagranicy (cło importowe), wywożone za granicę (cło eksportowe) lub (do 1921, kiedy zostało zabronione przez Konwencję Brukselską) przewożone przez terytorium danego kraju (cło przewozowe). Stosowane już w starożytności, było początkowo wyłącznie elementem polityki fiskalnej państwa (zwiększenie dochodów skarbowych). Od XVII w. zaczyna wzrastać jego rola jako instrumentu gospodarczego, pozwalającego poprzez ograniczenie wymiany z zagranicą realizować określone cele gospodarcze. Wykaz grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek celnych zawiera taryfa celna. Integracja gospodarcza i polityczna państw zrzeszonych w różnych organizacjach międzynarodowych sprzyja obniżaniu, a nawet całkowitej eliminacji ceł.
 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

procedura celna, która nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego i następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem, w szczególności po zastosowaniu przepisów dotyczących należności celnych przywozowych.
 

DOZÓR CELNY

działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

 

DŁUG CELNY

powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie) odnoszące się do towarów.

 

DŁUŻNIK

każda osoba zobowiązana do zapłaty kwoty długu celnego.

 

EAD

Wywozowy Dokument Towarzyszący.

 

ECS

System Kontroli Eksportu służący w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wyprowadzanych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

 

EORI

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs - tj. "bez-papierowego" środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy obowiązani są posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator. W Polsce przyjęto generalną zasadę budowy numeru EORI przedsiębiorcy w oparciu o numer NIP.

 

EXPORT POŚREDNI

polega na dostarczeniu towaru przez polskiego dostawcę nabywcy unijnemu w celu wywiezienia tego towaru poza UE.

 

GOSPODARCZE PROCEDURY CELNE

Pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 8 WKC. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Są to procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika urzędu celnego.

 

GRN

numer zabezpieczenia generalnego nadawany przez służbę celną, zarówno zabezpieczeniom w procedurze tranzytu jak i w pozostałych procedurach celnych.

 

ICS

System Kontroli Importu służący w administracji celnej do rejestracji, przetwarzania i obsługi przywozowej deklaracji skróconej oraz powiadomienia o przybyciu towarów do urzędu celnego wprowadzenia.

 

IE 504

akceptacja sprostowania zgłoszenia.

 

IE 505

odrzucenie sprostowania zgłoszenia.

 

IE 507

powiadomienie o przedstawieniu towaru w UWA, przesłane elektronicznie przez osobę przedstawiającą towar do wyprowadzenie lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar.

 

IE 508

odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę.

 

IE 509

decyzja o unieważnieniu zgłoszenia (na wniosek lub z urzędu) lub informacja o odrzuceniu wniosku o unieważnienie zgłoszenia.

 

IE 514

wniosek o unieważnienie zgłoszenia.

 

IE 515

zgłoszenie wywozowe.

 

IE 515 z nr MRN

wniosek o sprostowanie zgłoszenia.

 

IE 518

komunikat o wynikach kontroli przesyłany z UWA do UWU, informujący o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty lub o ich zatrzymaniu w UWA.

 

IE 521

odrzucenie zmiany trasy. Komunikat zawiera informacje o odmowie dalszej obsługi w Systemie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy.

 

IE 522

komunikat zawiera odmowę zgody na wyprowadzenie z obszaru celnego towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy kiedy stwierdzone podczas kontroli rozbieżności są na tyle znaczne, że przesyłka nie może być zwolniona do wyprowadzenia.

 

IE 525

informacja o zgodzie na wyprowadzenie towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywana zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy.

 

IE 528

informacja o przyjęciu zgłoszenia.

 

IE 529

informacja o zwolnieniu towarów (w procedurze uproszczonej - z załączonym EAD w formacie pdf).

 

IE 547

manifest eksportowy - przy składowaniu towarów, komunikat zbiorczy potwierdzający wyprowadzenie towarów.

 

IE 548

informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu manifestu eksportowego. Jest przekazywana zwrotnie podmiotowi odpowiadającemu za towar w miejscu składowania na granicy.

 

IE 551

odmowa zwolnienia towarów do wywozu.

 

IE 560

powiadomienie o kontroli wysyłane z UWU.

 

IE 561

informacja o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli zgłoszenia w UWA. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy (za wyjątkiem przypadków gdy towar nie znajduje się na terenie urzędu celnego).

 

IE 599

komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego.

 

INTRASTAT

system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r. System ten, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

 

ISZTAR 2

System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA. Zakres danych obejmuje: - nomenklaturę towarową (nomenklaturę CN, nomenklaturę TARIC, system kodów dodatkowych), - stawki celne (erga omnes, preferencyjne) - ograniczenia (unijne zintegrowane w TARIC) - kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe (erga omnes i preferencyjne) - zawieszenia ceł - podatki VAT i akcyzę Baza danych systemu jest na bieżąco aktualizowana danymi pochodzącymi z systemu TARIC zarządzanego przez DG TAXUD w Brukseli oraz danymi krajowymi w zakresie podatków i ograniczeń krajowych. Powyższe dane rozszerzone o: - uwagi prawne do sekcji i działów - listy dotyczące banderol są dostępne w przeglądarce taryfowej systemu do celów informacyjnych. Ograniczenia i środki pozataryfowe krajowe będą sukcesywnie integrowane z systemem TARI C w bazie danych systemu ISZTAR.System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA.

 

KALKULATOR TARYFOWY

służy do wstępnego wyliczania należności celnych jakie należy uiścić w przypadku obrotu towarowego z zagranicą. Taki sam mechanizm wykorzystywany jest przez system CELINA, gdy podmiot gospodarczy przedstawi dokument SAD w urzędzie celnym.

 

KLUCZ DO BEZPIECZNEJ TRANSMISJI DANYCH

dane kryptograficzne do podpisu elektronicznego i jego weryfikacji. Jest to para kluczy w kryptografii asymetrycznej. Klucz prywatny do składania podpisu elektronicznego i klucz publiczny, który służy do weryfikacji tego podpisu. Podobnie jak login i hasło para ww kluczy używana jest do stwierdzania tożsamości osoby w operacjach elektronicznych oraz (czego nie zapewniają login i hasło) do stwierdzania integralności podpisanych danych (czy nie zostały one zmienione).

 

KODEKS CELNY

Wspólnotowy Kodeks Celny jest najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC); określany niekiedy jako Konstytucja celna. Od 1.5.2004 r. regulacja ta stała się prawem obowiązującym w Polsce.

 

KONTROLA CELNA

specjalne czynności: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i weryfikacja dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w razie potrzeby, innych przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

 

KONTYNGENT TARYFOWY

określona ilość towaru, która w okresie kontyngentowym (okresie na jaki kontyngent taryfowy ustanowiono) może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po stawkach celnych preferencyjnych. Poza takim kontyngentem taryfowym import jest możliwy, ale przy zastosowaniu stawek celnych wynikających z taryfy celnej. Upływ terminu na jaki ustanowiono kontyngent taryfowy lub wykorzystanie takiego kontyngentu taryfowego powoduje automatyczne naliczanie stawek wynikających z taryfy celnej UE.

 

LOGIN

kod identyfikacyjny zarejestrowany w Podsystemie Danych Referencyjnych, który został nadany osobie fizycznej posiadającej określony numer PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą - inny numer identyfikacyjny tej osoby (np. nr paszportu). Login wraz z hasłem dostępu stanowi parę służącą stwierdzaniu tożsamości osoby w operacjach elektronicznych.

 

MRN

numer zgłoszenia w procedurze tranzytu nadawany przez NCTS.

 

MRX

numer ewidencji manifestów eksportowych.

 

NCTS

Nowy Skomputeryzowany System Tranzytu; wspólny dla wszystkich krajów EU system informatyczny obsługujący operacje tranzytowe, oraz zabezpieczenia w procedurze tranzytu.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

przepisy wspólnotowe i/lub przepisy krajowe.

 

ODPRAWA CZASOWA

pozwala na wykorzystanie na wspólnotowym obszarze celnym towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego zużycia wynikającego z używania tych towarów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Odprawa czasowa może trwać najwyżej 2 lata. Katalog towarów, które mogą być przedmiotem odprawy czasowej określają przepisy.

 

OGL

numer zgłoszenia towaru do procedury celnej innej niż procedura tranzytu, nadawany przez system CELINA.

 

OPŁATY WYRÓWNAWCZE

opłaty o zmiennej wysokości wynikające z różnicy między minimalną ceną określoną dla rynku krajowego a ceną towaru importowanego powiększoną o cło. Podstawowym celem opłat wyrównawczych jest podniesienie ceny towaru importowanego do poziomu ceny towaru krajowego w celu zrównania ich konkurencyjności. Opłaty wyrównawcze cechują się dużą zmiennością, co wynika z wahań cen na rynku światowym. Gdy ceny na rynku światowym ulegają obniżeniu, opłaty wyrównawcze rosną, w przypadku przeciwnym maleją. Były one szeroko stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej. Mogą też być stosowane inne opłaty wpływające na wzrost cen krajowych towarów importowanych, jak opłaty fiskalne, czy specjalne (np. stemplowe, statystyczne, administracyjne).

 

PDR

Podsystem Danych Referencyjnych służący w administracji celnej m.in. do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień osób i podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i pozostałe dokumenty do Systemów Celnych.

 

PLAFON TARYFOWY

elastyczna forma kontyngentu taryfowego. Jego elastyczność polega na tym, że przekroczenie wielkości na jaką ten środek preferencyjny jest ustanawiany nie oznacza automatycznego zamknięcia możliwości importu po stawkach celnych preferencyjnych jakie tym plafonem taryfowym zostały ustanowione (tak jak ma to miejsce w przypadku kontyngentu taryfowego - jeżeli kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany nie ma możliwości importu po obniżonych stawkach celnych w ramach tego środka). W przypadku plafonu taryfowego taka możliwość nadal istnieje, aż do czasu przywrócenia stosowania stawek celnych wynikających z Taryfy celnej, co następuje w drodze stosownego rozporządzenia UE. Istnieje również możliwość określenia podwyższenia poziomu stawek celnych w ramach ustanowionego plafonu taryfowego, w sytuacji w której napływające dane wskazują na nadmiernie wzmożony import w ramach otwartego plafonu taryfowego. W sytuacji zmniejszenia się strumienia importu, zamknięcie plafonu (czyli przywrócenie stawek celnych z taryfy celnej) może nie okazać się konieczne. Podwyższenie poziomu stawek celnych w ramach otwartego plafonu taryfowego może nastąpić, o ile zostanie przekroczona ilość lub wartość towaru określona w rozporządzeniu o jego ustanowieniu, a jednocześnie istnieje potrzeba ograniczenia wielkości przywozu danego towaru dokonywanego przy zastosowaniu dotychczasowych stawek celnych (określonych w rozporządzeniu o plafonie taryfowym), ale nie ma jednocześnie konieczności przywrócenia stosowania stawek celnych określonych w taryfie celnej UE (a zatem wyższych).

 

POSIADACZ POZWOLENIA

osoba, której wydano pozwolenie.

 

POZWOLENIA

wymagane w imporcie towarów przemysłowych objętych kontyngentami oraz towarów objętych automatyczną rejestracją (o ile został nałożony taki obowiązek), wydaje się w sposób automatyczny, bezpłatnie, na wnioskowaną ilość, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosków. W zakresie towarów rolno-spożywczych pozwolenie takie wydaje prezes Agencji Rynku Rolnego. W przypadku braku innych dowodów, uważa się, że organ właściwy do wydania dokumentu importowego otrzymał wniosek w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu jego złożenia. Obowiązkowi uzyskania pozwolenia nie podlegają towary zwolnione od należności celnych na podstawie odrębnych przepisów. Pozwolenie przywozu jest jedynym wymaganym dokumentem w imporcie tekstyliów z Chin oraz niektórych wyrobów stalowych z Rosji i Kazachstanu. W niektórych przypadkach otrzymanie pozwolenia przywozu jest uzależnione od przedstawienia oryginału licencji eksportowej wydanej przez kraj-dostawcę. System podwójnej kontroli (double-checking surveillance) obowiązuje w imporcie odzieży i tekstyliów z niektórych krajów trzecich - Białorusi, Uzbekistanu i Wietnamu oraz, zarówno w ramach kontyngentu jak i poza nim, w imporcie stali z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji, a ponadto z Macedonii i Mołdowy.

 

PROCEDURA CELNA

jedno z możliwych przeznaczeń celnych; rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu tranzyt skład celny uszlachetnianie czynne przetwarzanie pod kontrolą celną odprawę czasową uszlachetnianie bierne wywóz.

 

PROCEDURA UPROSZCZONA

tradycyjne zgłoszenie celne zastępuje elektroniczne powiadomienie urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Procedura uproszczona odnosi się do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą c elną, nie dotyczy stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem.

 

PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM

zawiadomienie organów celnych, w wymaganej formie, o dostarczeniu towarów do urzędu celnego albo do innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne.

 

PRZETWARZANIE POD KONTROLĄ

umożliwia użycie towarów niewspólnotowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cła i środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie produktów powstających w takich procesach (produkty przetworzone) do obrotu, z zastosowaniem właściwych dla nich należności celnych przywozowych.

 

PRZEZNACZENIE CELNE

oznacza objęcie towaru procedurą celną lub wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego lub powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty lub zniszczenie towaru lub zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

 

REPREZENTANT

osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu przed organami celnymi; w Podsystemie Danych Referencyjnych wyróżnia się dwie grupy reprezentantów: "Reprezentanci - podmioty gospodarcze" identyfikowani wg numeru NIP i REGON (ew.EORI) oraz "Reprezentanci - osoby fizyczne" identyfikowani według numeru PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą - według innego numeru identyfikacyjnego (np.nr paszportu) tej osoby.

 

RWKC

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1,. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm.).

 

SKŁAD CELNY

instytucja stanowiąca jeden z elementów wspólnotowej procedury celnej, uregulowana we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Zgodnie z art. 98 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, składem celnym jest każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Wyróżnia się składy celne publiczne i prywatne. Składem celnym publicznym jest skład, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów, a prywatnym skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej; towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów.

 

SYSTEMY CELNE

systemy ECS, CELINA, INTRANTAT, ICS.

 

T1

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego pochądzące z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

 

T2

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi, pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej (np. towary akcyzowe itp.) lub towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożone przez państwa trzecie np. Szwajcarię.

 

TARIC

(Integrated Tariff of the European Communities) prowadzona przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna Podatków i Unii Celnej) internetowa baza danych, zawierająca informacje o aktualnej taryfie celnej Unii Europejskiej. Baza ta jest codziennie aktualizowana. Formalnie, TARIC nie jest źródłem prawa (tym bowiem jest taryfa celna opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ze wszystkimi zmianami), jednak z bazy TARIC korzysta administracja celna.

 

TARYFA CELNA

urzędowy wykaz grup towarów lub towarów podlegających ocleniu i właściwych im stawek celnych. Określa ona także sposób ustalania wartości celnej (podstawy wymiaru cła), zakres stosowanych zniżek i zwolnień od cła oraz listę towarów, których przywóz lub wywóz jest zabroniony. Stawki c elne mogą być wyrażone procentowo od wartości towaru (stawki ad valorem), kwotowo - od ilości, wagi lub jednostki towaru (stawki specyficzne), przy wykorzystaniu jednego i drugiego sposobu równocześnie (stawki mieszane - stawka specyficzna powiększona o dopłatę od wartości), wreszcie jednego albo drugiego sposobu (stawki alternatywne). Taryfa celna zazwyczaj wyraża politykę państwa w zakresie handlu zagranicznego, podporządkowania polityce gospodarczej (taryfa generalna, autonomiczna), może też wynikać z zawartych umów i konwencji (taryfa umowna, konwencyjna - o niższych zazwyczaj stawkach celnych).

 

TD

Towary już umieszczone pod procedurą tranzytową lub przewożone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, składu celnego lub procedury odprawy czasowej. Towary podlegające urzędowej procedurze tranzytowej (T1, karnet TIR, karnet ATA, formularz 2 NATO itp.).

 

TF

Przewóz towarów z/do Wysp Kanaryjskich lub wysp kanału La Manche, Mount Atos, fińskich wysp Aalland i francuskich terytoriów zamorskich (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika i Reunion) do/z krajów, członków Unii Europejskiej.

 

TIN

numer identyfikacyjny podmiotu w systemie Celina składający się z przedrostka PL i numeru regonu podmiotu.

 

TRANZYT

pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów krajowych i zagranicznych. Procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia.

 

USZLACHETNIANIE BIERNE

pozwala na czasowy wywóz towarów wspólnotowych poza wspólnotowy obszar celny, w celu poddania ich procesom uszlachetnienia oraz dopuszczenia produktów powstałych w wyniku tych procesów do obrotu, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła.

 

USZLACHETNIANIE CZYNNE

pozwala na poddaniu na wspólnotowym obszarze celnym jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania towarów niewspólnotowych lub wspólnotowych. Uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń pozwala na przetwarzanie towarów niewspólnotowych, przeznaczonych do powrotnego wywozu poza wspólnotowy obszar celny w postaci produktów kompensacyjnych, bez obciążania tych towarów cłem lub stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych pozwala na przetwarzanie towarów wspólnotowych, dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem cła należnego do zapłacenia za takie towary, jeżeli zostaną one wywiezione poza wspólnotowy obszar celny w postaci produktów kompensacyjnych.

 

UWA

urząd celny wyprowadzenia.

 

UWU

urząd celny wywozu.

 

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia. WIP jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania. WIP nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. W przypadku, gdy WIP utraci ważność na skutek zmiany interpretacji przepisów przez Światową Organizację Handlu, bądź została wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIP, przed tą datą, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest również nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

 

WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to pisemna decyzja, która określa właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłaszanego towaru. WIT jest ważna przez 6 lat od daty jej wydania (z wyjątkiem, gdy zostaną zmienione przepisy, interpretacje przepisów lub wykazane błędy w decyzji). Wydawana jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy WIT utraci ważność na skutek zmiany w interpretacji przepisów przez Światową Organizację Celną, bądź zastała wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia publikacji zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIT, przed datą publikacji lub powiadomienia, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja taryfowa jest nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

 

WKC

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm.).

 

WYWÓZ

czyli wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza wspólnotowy obszar celny. W EU cła wywozowe nie obowiązują, należy natomiast dokonać zgłoszenia celnego i przestrzegać środki polityki handlowej. Towar objęty procedurą wywozu traci status towaru wspólnotowego.

 

X

Towary wspólnotowe przeznaczone do wywozu, które nie są umieszczone pod procedurą tranzytową. Towary pochodzące z krajów, członków Unii Europejskiej, eksportowane do krajów trzecich.

 

ZAWIESZAJĄCE PROCEDURY CELNE

Pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 8 WKC. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Są to procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika urzędu celnego.

 

ZGŁASZAJĄCY

osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne.

 

ZGŁOSZENIE CELNE

czynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.

 

ZWOLNIENIE CELNE

czynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte.