Ikona telefonu 15 +48 609 771 009

Ikona mail 8 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl de en

Ogólne polskie warunki spedycyjne

Jest to dokument, w którym zostały określone wszystkie najważniejsze informacje związane z usługą spedycyjną. Na stronie publikujemy pełną treść dokumentu.

 

PWS - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010

 

Definicje

§ 1

1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają:

1.1.1. Spedytor – podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu i na rachunek zleceniodawcy wysłania lub odbioru przesyłki, zorganizowania całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki lub innych usług związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczaniem.

1.1.2. Przewoźnik umowny – podmiot, który zawiera umowę przewozu z zamiarem powierzenia jej wykonania innemu przewoźnikowi (przewoźnikowi faktycznemu).

1.1.3. Zleceniodawca – osoba zawierająca umowę ze spedytorem, a także – w przypadku spedytora zastępczego – zleceniodawca osoby, która udzieliła zlecenia spedytorowi zastępczemu.

1.1.4. Forma pisemna – na użytek niniejszych Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych jest zachowana, gdy:

1.1.4.1. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli złożony został własnoręczny podpis składającego to oświadczenie,

1.1.4.2. oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone zostało bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

1.1.4.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. przesłane zostało przez składającego faxem bądź za pomocą listu elektronicznego (e-maila),

1.1.4.4. oświadczenie woli nie zawierające własnoręcznego podpisu zostało złożone w liście elektronicznym (e-mailu), wysłanym z adresu poczty elektronicznej składającego to oświadczenie.

1.1. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych mowa jest o:

1.2.1. Nadawcy – rozumie się przez to także załadowcę, frachtującego i wysyłającego.

1.2.2. Spedytorze – rozumie się przez to także spedytora zastępczego i dalszego.

1.2.2.1. Spedytor zastępczy – podmiot, któremu spedytor główny powierza w celu wykonania zlecenia całość obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy spedytorem głównym a jego zleceniodawcą umowy spedycji.

1.2.2.2. Spedytor dalszy – podmiot, którym posługuje się spedytor główny przy wykonywaniu zlecenia, powierzając mu do wykonania oznaczoną część swych obowiązków.

Przepisy ogólne

§ 2

2.1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (zwane dalej OPWS) mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem a jego zleceniodawcą, a w przypadku spedytora zastępczego także pomiędzy nim a zleceniodawcą osoby, która udzieliła spedytorowi zastępczemu zlecenia – jeśli przynajmniej jedna ze stron jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

2.2. OPWS stosuje się także w każdym przypadku zaangażowania odpowiedzialności cywilnej spedytora, w tym również z tytułu czynów niedozwolonych w zakresie, w jakim nie sprzeciwia się to przepisom bezwzględnie obowiązującym.

§ 3

3.1. Do innych czynności związanych z przewozem, które mogą być wykonywane przez spedytora, zalicza się takie czynności jak: poradnictwo transportowe, ubezpieczenie, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, organizacja obsługi celnej, dystrybucja, logistyczne i inne temu podobne.

3.2. W odniesieniu do umowy spedycji zawartej przez spedytora, zastosowanie będą również miały ogólne warunki bądź regulaminy świadczenia usług, jeżeli ich stosowanie w danej dziedzinie działalności jest powszechnie przyjęte lub jeżeli zawarcie umowy z podwykonawcą wymagało włączenia do treści tej umowy stosowanego przez drugą stronę wzorca umownego.

§ 4

4.1. Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym przypadku ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.

4.2. Spedytor, zawierając umowę przewozu, jest przewoźnikiem umownym, jeśli nie korzysta z własnych środków transportu.

4.3. Spedytor, który samodzielnie wykonuje usługi, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej, w relacjach ze zleceniodawcą odpowiada na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie do danego rodzaju usługi, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w § 22 i § 23 niniejszych OPWS.

§ 5

Postanowienia niniejszych OPWS nie mają zastosowania do spedycji pieniędzy, dzieł sztuki i szczątków ludzkich.

Oferty

§ 6

6.1. Złożona przez spedytora oferta obejmuje tylko te czynności, które są w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym w niej terminie.

6.2. Oferta spedytora i uzgodnienia dotyczące stawek i usług (własnych lub osób trzecich) odnoszą się tylko do towarów określonych w zleceniu oraz zakładają typowe, niezakłócone warunki jego realizacji.

6.3. W przypadku braku wskazania terminu ich obowiązywania, każda oferta lub kwotowanie zachowuje ważność tylko w razie ich niezwłocznego potwierdzenia przez zleceniodawcę w zleceniu, które ma być realizowane niezwłocznie po jego złożeniu, chyba że strony inaczej postanowiły.

6.4. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu oferty, zaistniałej z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od spedytora, podane lub uzgodnione ceny będą odpowiednio korygowane ze skutkiem od chwili, gdy zmiana ta wystąpiła. Korekta oferty, wynikająca ze zmiany któregokolwiek jej elementu z przyczyn leżących po stronie spedytora, wymaga zgody zleceniodawcy. 6.5. W braku innych uzgodnień, oferta spedytora zawiera wszystkie koszty ponoszone przez spedytora podczas niezakłóconego przebiegu procesu spedycyjnego, za wyjątkiem wszelkiego typu kosztów przestoju, które, jeśli nie zawinione przez spedytora, zleceniodawca zobowiązany jest odrębnie zapłacić spedytorowi w wysokości nałożonej na spedytora przez osoby trzecie.

Umowa

§ 7

7.1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

7.2. Umowę spedycji uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez spedytora zlecenia spedycyjnego, jeżeli jego postanowienia, wraz z poprzedzającą wpływ zlecenia i wiążącą w chwili jego złożenia ofertą spedytora, przewidują wszystkie istotne postanowienia umowy spedycji. W innym przypadku do zawarcia umowy spedycji dochodzi z chwilą ustalenia pomiędzy stronami wszystkich istotnych warunków tej umowy.

7.3. W przypadku braku zamiaru wykonania usługi spedytor winien bez zwłoki powiadomić o tym składającego zlecenie.

Zlecenie spedycyjne

§ 8

8.1. Spedytor wykonuje czynności na podstawie zlecenia.

8.2. Zlecenie dla jego ważności nie wymaga formy pisemnej, jednakże dla uniknięcia nieporozumień i nieprawidłowości w jego realizacji zaleca się, by wystawione zostało lub potwierdzone w formie pisemnej.

8.2.1. Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.

8.2.2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez zleceniodawcę bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w realizacji spedycji.

8.3. Zlecenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i o jej właściwościach, a w szczególności znaki i numery poszczególnych sztuk (opakowań), ich liczbę, ciężar, wymiary, kubaturę, ilość i rodzaj kontenerów, a także wskazywać, czy stanowiący przesyłkę towar znajduje się na liście towarów strategicznych, w tym podwójnego stosowania bądź zbrojeniowych, jak również określać zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.

8.4. Zleceniodawca ma obowiązek udzielenia zlecenia kompletnego i prawidłowego. Zleceniodawcę obciążają konsekwencje zaistniałe wobec spedytora i osób trzecich w następstwie podania w zleceniu niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych, przy czym odnosi się to również do danych zawartych w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesyłce informacji co do ilości, wagi, wymiarów i właściwości, a także wadliwego opakowania przesyłki itp., nawet wtedy, gdy niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy.

8.5. Spedytor jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wyczerpujące, jak również do sprawdzenia prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na zleceniach i innych dokumentach.

8.6. Przy towarach niebezpiecznych zleceniodawca, przekazując zlecenie, winien w nim określić konkretny rodzaj niebezpieczeństwa oraz poinformować o koniecznych środkach ostrożności. W przypadku, gdy chodzi o towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych lub innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istnieją szczególne przepisy co do obchodzenia się z nimi, zleceniodawca zobowiązany jest podać wszystkie dane, niezbędne do właściwej realizacji zlecenia, w szczególności klasyfikację zgodną z właściwymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

8.7. Przyjęte zlecenie spedytor może przekazać do wykonania w całości lub w części osobom trzecim. W tym przypadku wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności spedytora, zawarte w niniejszych OPWS, odnoszą się także do spedytorów dalszych i zastępczych.

Wykonanie zlecenia

§ 9

9.1. Spedytor jest zobowiązany wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym zleceniem. W przypadku konieczności podjęcia działań nie objętych zleceniem spedytor powinien kierować się dobrem towaru, zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi przepisami prawa.

9.2. W przypadku braku w zleceniu jednoznacznych, wystarczających i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnień, spedytor ma wolny wybór czasu, sposobu wysyłki, rodzaju przewozu i taryf. Spedytor działa w każdym przypadku uwzględniając dobro towaru, lecz na ryzyko i rachunek zleceniodawcy.

9.3. Jeżeli spedytor obowiązany jest do wysyłania dokumentów za potwierdzeniem, to uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialności za niedoręczenie lub opóźnienie w doręczeniu dokumentów. Bez pisemnego zlecenia spedytor nie ma obowiązku ubezpieczenia wysyłanych dokumentów.

9.4. Odbierając przesyłkę, spedytor lub przez niego upoważniona osoba obowiązana jest sprawdzić, czy przesyłka dostarczona została w stanie nienaruszonym, bez braków lub uszkodzeń zewnętrznych i w zgodności z towarzyszącymi jej dokumentami (konosament, list przewozowy itp.).

9.5. Jeżeli przesyłka składana jest do magazynu należącego do osób trzecich, sprawdzenia stanu i zgodności z dokumentem przewozowym dokonuje podmiot prowadzący magazyn.

9.6. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce, braku lub niezgodności plomb i innych zabezpieczeń, spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za stwierdzone braki lub uszkodzenia, powiadamiając o tym zleceniodawcę.

9.7. Poświadczenie odbioru przesyłki wydane przez spedytora stwarza domniemanie przyjęcia jej przez spedytora w takim stanie, jak to uwidoczniono w poświadczeniu.

9.8. Wykonując zlecenie dotyczące wysłania przesyłki, spedytor obowiązany jest dotrzymać wyznaczonych warunkami kontraktu handlowego terminów (terminów ważności akredytywy handlowej, itp.) określonych w zleceniu, chyba że z przyczyn niezależnych od spedytora było to niemożliwe. O powyższym spedytor powinien uprzedzić lub poinformować zleceniodawcę.

Ubezpieczenia

§ 10

10.1. Spedytor dokonuje ubezpieczenia "cargo" jedynie wówczas, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, spedytor nie ma obowiązku aranżowania oddzielnego ubezpieczenia dla każdej przesyłki. Podanie w zleceniu wartości towaru nie oznacza udzielenia spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia „cargo”.

10.2. Oferując zleceniodawcy ubezpieczenie „cargo” lub zawierając je w jego imieniu i na jego koszt, spedytor zobowiązany jest udostępnić zleceniodawcy warunki ubezpieczenia:

10.2.1. w przypadku objęcia przesyłki ubezpieczeniem generalnym – przed zawarciem umowy spedycji;

10.2.2. w innych przypadkach – przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych

§ 11

11.1. Okoliczności niezależne od spedytora lub innej osoby działającej na jego zlecenie (m. in. siła wyższa) uniemożliwiające wykonanie w całości lub w części obowiązków spedytora, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód spedytor winien bez zwłoki zawiadomić zleceniodawcę. Gdy trwanie tych przeszkód przedłuża się nadmiernie, spedytor może odstąpić od umowy, nawet gdy jest ona już częściowo wykonana. Jednakże przed odstąpieniem od umowy spedytor obowiązany jest zabezpieczyć przesyłkę i interes zleceniodawcy w porozumieniu z nim. W razie odstąpienia spedytora od umowy z przyczyn wyżej podanych, należy mu się zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zlecenia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności.

11.2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, a także nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń o charakterze generalnym, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, którym zapobiec nie można, zaś niemożność zapobieżenia skutkom tych działań czy wydarzeń jest obiektywna, niezależna od podjęcia czy zaniechania przez stronę możliwych do przedsięwzięcia aktów prewencji.

Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów

§ 12

12.1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.

12.2. Za usługi nie przewidziane wcześniejszą umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, jak również za usługi wykonane bez uzgodnienia, ale w celu należytego wykonania umowy, należy się spedytorowi stosowne wynagrodzenie. Ponadto spedytorowi przysługuje zwrot poniesionych w celu wykonania usługi wydatków.

12.3. W przypadku braku oddzielnej umowy wynagrodzenie spedytora wynika z taryfy spedytora.

§ 13

Spedytor może uzależnić wykonanie zlecenia od wpłacenia przez zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne, itp.). Spedytor może również uzależnić dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych już wydatków. Przy dostawach sukcesywnych spedytor ma prawo do częściowego rozliczania należności.

§ 14

Zajęcie, uszkodzenie, utrata przesyłki w całości lub w części, nie zawinione przez spedytora, a także spowodowane siłą wyższą, przepadkiem (konfiskatą) lub innym aktem władzy dotyczącym przesyłki, nie mają wpływu na roszczenia spedytora wobec zleceniodawcy, w szczególności roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów i wydatków.

§ 15

Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej lub wskazanie osoby trzeciej jako płatnika należności spedytora nie zwalnia zleceniodawcy od obowiązku zapłaty.

§ 16

Spedytor ma obowiązek sprawdzenia, czy należności podwykonawców obliczone są prawidłowo. W razie stwierdzenia nieprawidłowości spedytor obowiązany jest złożyć bez zwłoki reklamację. Zleceniodawca obowiązany jest zwrócić spedytorowi jego wydatki związane z reklamacją.

§ 17

17.1. Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić spedytorowi wszelkie wydatki związane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty detention, demurrage i frachtu, które spedytor poniósł w wyniku wskazania go, przez zleceniodawcę lub kontrahenta zleceniodawcy, jako odbiorcę towaru w konosamencie armatorskim lub lotniczym liście przewozowym.

17.2. Jeżeli spedytor na zlecenie zleceniodawcy występuje w charakterze nadawcy lub odbiorcy i wysunięte zostaną wobec niego roszczenia (np. z tytułu awarii wspólnej lub z innych tytułów), za które z mocy prawa odpowiada nadawca lub odbiorca, zleceniodawca ma obowiązek zabezpieczenia i ochrony spedytora przed wynikającymi stąd konsekwencjami.

§ 18

Jeżeli spedytor w trakcie wykonywania zlecenia wykłada własne fundusze, ma on prawo do prowizji wykładowej od wyłożonej sumy. Jeżeli wysokość prowizji nie jest określona taryfą lub umową z klientem, obowiązuje prowizja w wysokości aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych.

Odpowiedzialność spedytora

§ 19

Odpowiedzialność spedytora jest uzależniona od zakresu zawartej umowy.

§ 20

20.1. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych wynikających z umowy spedycji, chyba że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.

20.2. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze.

20.3. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaż za ich działanie lub zaniechanie nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie odrębnej umowy spedytor może dochodzić tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy.

§ 21

Działając jako operator transportu multimodalnego spedytor odpowiada zgodnie z warunkami dokumentu przewozowego odnoszącego się do tego rodzaju transportu.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora

§ 22

22.1. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za:

22.1.1. przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie;

22.1.2. szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba że zobowiązał się do dostarczenia jej w określonym terminie;

22.1.3. szkodę w postaci innej, niż szkoda rzeczywista;

22.1.4. ubytek wagi w towarach masowych, wynikający z ich właściwości, nie przekraczający granic określonych właściwymi dla danego towaru przepisami, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych;

22.1.5. szkodę wynikającą z udziału lub zaniechania osób, z którymi spedytor nie pozostaje w stosunkach umownych.

§ 23

23.1. Wypłacone przez spedytora odszkodowanie, należne osobie uprawnionej z tytułu zawartej umowy spedycji, ograniczone jest do zwykłej wartości towaru, określonej w fakturze handlowej, a w razie jej braku, określonej w kolejności na podstawie ceny giełdowej, rynkowej lub w oparciu o normalną wartość rzeczy tego samego rodzaju i jakości. W żadnym przypadku jednak wypłacone przez spedytora odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, a łącznie kwoty 50.000 SDR za każde zdarzenie, chyba że od osoby, za którą spedytor ponosi odpowiedzialność, uzyskane zostanie odszkodowanie w kwocie wyższej.

23.2. Odszkodowanie wypłacone przez spedytora zgodnie z punktem 23.1. nie może przewyższać odszkodowania możliwego do uzyskania na podstawie przepisów prawa od osoby odpowiedzialnej za szkodę.

23.3. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w dacie powstania szkody.

23.4. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio także w przypadku zaangażowania odpowiedzialności cywilnej spedytora z tytułów innych niż umowny.

Reklamacje

§ 24

24.1. Reklamacja zleceniodawcy złożona spedytorowi winna być wniesiona do spedytora na piśmie w ciągu 6 dni od daty, w której zleceniodawca dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. W terminie 14 dni od jej otrzymania spedytor zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania reklamacji i udzielenia wyjaśnień co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia.

24.2. Reklamacji powinny towarzyszyć dokumenty stwierdzające stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody/braków. 24.3. Procedura reklamacyjna związana z wykonywaniem przez spedytora funkcji przewoźnika umownego uregulowana jest odrębnymi przepisami.

Prawo zastawu i zatrzymania

§ 25

25.1. Dla zabezpieczenia należności od zleceniodawcy spedytor ma prawo do zatrzymania przesyłki i/lub dokumentów jej dotyczących do czasu zapłaty tych należności

25.2. Spedytor może również egzekwować przyznane mu w punkcie 25.1 prawa w odniesieniu do sum należnych mu od zleceniodawcy za poprzednie zlecenia.

25.3. Jeżeli zgodnie ze zleceniem przesyłka ma być postawiona do dyspozycji strony trzeciej lub stronie trzeciej przekazana, spedytor może także skorzystać z prawa zastawu na przesyłce.

25.4. Wszelkie koszty związane z zastawem na przesyłce i/lub dokumentach obciążają towar.

25.5. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec spedytora z jakimikolwiek roszczeniami w związku z wykonywaniem przez spedytora prawa zatrzymania lub zastawu na przesyłce, zleceniodawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwolnienia spedytora z takiej odpowiedzialności i naprawienia poniesionej przez spedytora szkody.

Przedawnienie

§ 26

26.1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem jednego roku.

26.2. Przedawnienie zaczyna biec:

26.2.1. w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce – od dnia jej dostarczenia;

26.2.2. w przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem – od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona;

26.2.3. we wszystkich innych przypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

§ 27

W przypadku, gdy spedytor w myśl § 4 niniejszych OPWS nabywa status przewoźnika, roszczenia z tytułu przewozu przedawniają się według przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych regulujących to zagadnienie.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

§ 28

Strony mogą się umówić, że spory wynikające ze stosunków prawnych, do których mają zastosowanie niniejsze OPWS, podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni.

§ 29

W braku odmiennej umowy stron, spory wynikające ze stosunków prawnych, do których mają zastosowanie niniejsze OPWS, podlegają rozstrzygnięciu:

29.1. w przypadku, gdy obie strony posiadają siedzibę (miejsce zamieszkania) w Polsce – przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby spedytora;

29.2. jeśli jedna ze stron ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – przez sąd powszechny, krajowy lub zagraniczny, wybrany przez spedytora ( jeśli pozew wnoszony jest przez spedytora ) bądź przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby spedytora ( jeśli pozew wnoszony jest przeciwko spedytorowi).

§ 30

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OPWS uznane zostanie za nieskuteczne, nie wyłącza to skuteczności pozostałych postanowień.

§ 31

W przypadku braku odmiennego porozumienia stron właściwe jest prawo polskie.